STATUT

FUNDACJI BEZPIECZNA INWESTYCJA

§1. Postanowienia ogólne

 1. Fundatorzy oświadczają, że ustanawiają Fundację pod nazwą: Fundacja “Bezpieczna Inwestycja”, zwaną w dalszej części „Fundacją”.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie statutu.

 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 4. Fundacja posiada osobowość prawną.

 5. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

 6. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 7. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Cel i zasady działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:

 1. upowszechnianie wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

 2. zbieranie informacji w zakresie metod przeciwdziałania przestępstwom towarzyszącym transakcjom wymiany walut wirtualnych,

 3. organizacja i wspieranie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie przestępstwom w zakresie wyłudzeń towarzyszących transakcjom wymiany walut wirtualnych,

 4. organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, webinariów o tematyce przeciwdziałania oszustwom towarzyszącym transakcjom wymiany walut wirtualnych,

 5. upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązań zapobiegającym przestępstwom towarzyszących wymianie walut wirtualnych,

 6. popularyzacja wiedzy w zakresie sposobów wykrywania oszustw, metod zabezpieczania wartości majątkowych przed działaniami przestępnymi,

 7. doradztwo na rzecz osób, które padły ofiarą wyłudzeń podczas transakcji wymiany walut wirtualnych,

 8. opracowanie i upowszechnianie działań, które pokrzywdzony wyłudzeniem może podjąć lub pomocy, którą może otrzymać,

 9. promocja podmiotów wspierających przeciwdziałanie wyłudzeniom towarzyszącym wymianie walut wirtualnych.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 4. Ustala się następujące zasady działalności Fundacji:

 1. Organizacja Fundacji została pomyślana tak, by umożliwić osiąganie celów prowadzonej działalności; obejmuje zarządzanie i sprawowanie kontroli, systemy sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentów, co odzwierciedla struktura organizacyjna;

 2. Fundacja posiada przejrzystą oraz adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności strukturę organizacyjną

 3. Podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone

 4. wykonywanie zadań jest powierzane osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności

 5. Komórkami organizacyjnymi są stanowiska pracy podlegające Zarządowi bezpośrednio

 6. Zadania realizowane przez wszystkie komórki organizacyjne:

 1. opracowywanie, koordynowanie i realizowanie strategii rozwoju Fundacji

 2. realizacja polityki bezpieczeństwa informacji

 3. sporządzanie informacji dla zarządu oraz podmiotów zewnętrznych i organów nadzoru

 4. inicjowanie i opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji i procedur, nadzór nad ich wdrażaniem

 5. realizacja wyznaczonych celów statutowych

 6. kształtowanie wizerunku

 7. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych

 8. opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności

 9. wykonywanie czynności kontrolnych

 10. współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania,

 11. opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych obejmujących zasady zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

 1. Fundacją kieruje Zarząd, który odpowiada m.in. za:

 1. nadzór nad efektywnością procesów i realizacją celów

 2. wprowadzanie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości

 3. wprowadzanie podziału zadań,

 4. zapewnianie zgodności działania Fundacji z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Członkowie Rady Fundacji mogą tworzyć odrębne regulaminy wskazujące szczegółowe zasady działalności Fundacji.

 2. Działalność Fundacji odbywa się w ramach jej struktury; Fundacja nie tworzy filii ani oddziałów, ani nie wyodrębnia innych jednostek organizacyjnych.

 3. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa

 2. Działalność edukacyjną i badawczą

 3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 2. Z zastrzeżeniem §6 ust. 5 Statutu Fundacji, czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 §3. Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi:

 1. Fundusz Założycielski w kwocie 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 2. środki finansowe wnoszone przez Fundatorów

 3. rzeczy ruchome i nieruchome oraz prawa nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 1. Fundatorzy zobowiązują do wnoszenia środków finansowych w kwocie 10.000 zł (dziecięć tysięcy złotych 00/100) kwartalnie , z przeznaczeniem na majątek Fundacji.

 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, Fundatorzy zobowiązują się wnosić do 10-tego dnia następnego miesiąca po każdym kwartale przez okres dwóch lat od dnia wpisu Fundacji do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego, a ponadto w zakresie i w terminach wynikających ze statutu Fundacji.

 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. majątku własnego Fundacji

 2. przychodów z odpłatnej działalności statutowej

 3. środków finansowych wnoszonych przez Fundatorów, o których mowa w ust. 1 powyżej,

 4. darowizn, dotacji, spadków, zapisów poczynionych na rzecz Fundacji,

 5. dochodów uzyskanych ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów prawa i zezwoleń, jeśli są wymagane,

 6. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych organizowanych przy udziale Fundatorów lub innych osób,

 7. oprocentowania rachunków i lokat,

 8. innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady Fundacji podjętą na wniosek Zarządu Fundacji.

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 2. Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek, poręczeń lub innym zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Członków Rady Fundacji, Członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

 2. zawieraniu umów, na podstawie których następuje przysporzenie na rzecz osób określonych w pkt 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przysporzenie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz osób, określonych w pkt 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§3. Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji.

§4. Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu osób.

 2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby fizyczne lub prawne wskazane przez Fundatorów.

 3. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą reprezentanci Fundatorów, wskazani zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z wpisu do akt rejestrowych każdego z Fundatorów.

 4. Fundatorzy mogą w każdym czasie odwoływać bądź powoływać Członków Rady Fundacji.

 5. Członkowie Rady Fundacji za pełnienie swoich funkcji nie otrzymują wynagrodzenia.

 6. Członkowie Rady Fundacji mogą określić szczegółowy tryb działania Rady Fundacji w formie „Regulaminu Rady Fundacji”.

 7. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.

 8. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

 9. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Fundacji będą wysyłane z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady Fundacji, których wykaz stanowić będzie Załącznik statutu Fundacji. Zmiana Załącznika obejmującego wykaz adresów poczty elektronicznej członków Rady Fundacji nie stanowi zmiany statutu.

 10. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

 11. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa głosowania.

 12. Do Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

 3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,

 4. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych)

 5. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji oraz podejmowanie uchwał Rady Fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 2. Możliwość udziału w posiedzeniu Rady Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

 3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Rady Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Rady Fundacji może wypowiadać się,

 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

§5. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób i jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

 2. Radzie Fundacji, służy prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak również każdego z jego członków.

 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

 4. Zarząd Fundacji w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

 2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

 3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

 4. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

 5. uchwala i realizuje plany działalności Fundacji. 

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Fundacji składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Fundacji jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu

 §6. Zmiana Statutu, połączenie oraz likwidacja Fundacji

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały.

 2. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 3. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

 4. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 5. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 6. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.

 7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.

 2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 30 czerwca, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 3. Statut Fundacji wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu Fundacji do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego.