Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.bezpiecznainwestycja.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa działająca pod adresem www.bezpiecznainwestycja.pl, zwana dalej „Stroną” lub „serwisem”, jest prowadzona przez Fundację Bezpieczna Inwestycja, zwaną dalej „Fundacją” lub „Usługodawcą”, która ma siedzibę w Poznaniu, przy ul. Swoboda 11, kod pocztowy 60-389, NIP: 7792530756, REGON: 389999670.

Fundacja jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych pod nr KRS: 0000923134.

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin”) zawiera warunki korzystania ze Strony internetowej www.bezpiecznainwestycja.pl

 2. Każdy Usługobiorca (dalej także: „Użytkownik”) z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.bezpiecznainwestycja.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Strona Fundacji umożliwia:

 1. komentowanie wpisów z Bloga Fundacji,

 2. korzystanie z Formularza Kontraktowego,

 3. otrzymywanie Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Strony, m.in. za przerwy w jej funkcjonowaniu, które zostały spowodowane działaniami siły wyższej lub bezprawną aktywnością osób trzecich, bądź brakiem kompatybilności Strony z infrastrukturą techniczną osób z niej korzystających.

 3. Fundacja nie bierze także odpowiedzialności za ewentualne blokowanie przesyłanych wiadomości e-mail, bądź ich usuwanie przez osoby administrujące serwerami pocztowymi lub przez oprogramowanie (np. filtry antyspamowe), znajdujące się na komputerze lub innym sprzęcie osoby korzystającej ze Strony.

 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na Stronie treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich.

 5. Wszelkie prawa do Strony oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.bezpiecznainwestycja.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 6. Prawa i obowiązki wynikają odpowiednio z niniejszego Regulaminu.
 7. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat od Użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że skoro pobieranie i korzystanie ze Strony wymaga połączenia z Internetem, dostawca usług telekomunikacyjnych lub internetowych może pobierać od Użytkownika ustaloną opłatę za transmisję.
 8. Wszelkie informacje handlowe zawarte w serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 10. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 11. Informacje zamieszczone na Stronie nie mogą zastąpić bezpośredniej konsultacji prawnej. Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone w formie wskazówek. Wskazówki nie są poradą. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się bezwarunkowo na powyższe.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone użycie Strony.
 13. W przypadku korzystania ze Strony przez osoby małoletnie przyjmuje się, że małoletni Użytkownik posiada zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze Strony. Odpowiedzialność za działania osoby małoletniej ponosi opiekun tej osoby.
 14. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki.
 15. Zakazane jest, w ramach korzystania z serwisu dostarczanie przez Użytkownika i inne osoby korzystające z serwisu treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie. W szczególności zakazane jest dostarczanie treści:

  1. obscenicznych lub wulgarnych,

  2. nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną,

  3. obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość,

  4. propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne,

  5. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, w tym Usługodawcy, a w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, prawa do wizerunku lub inna dobra osobiste innych osób w tym Usługodawcy i Użytkowników,

  6. naruszających lub mogących naruszyć prawa do oznaczeń geograficznych, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów i usług,

  7. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych,

  8. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Usługodawcy lub innych Użytkowników.

 16. Użytkownik oraz inne osoby wykorzystujące Stronę ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w serwisie. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w serwisie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

II. Warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale I pkt. 4 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego oraz skomentowania wpisu na Blogu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. komputer z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

 5. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bezpiecznainwestycja.pl
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 7. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 8. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

III. Postanowienia końcowe

 1. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej i jej dostępny pod adresem www.bezpiecznainwestycja.pl

 2. Pozostała działalność prowadzona przez Fundację, jest określona przez wewnętrzne przepisy, na które składa się: statut Fundacji oraz polityka ochrony danych osobowych.

 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w niniejszym regulaminie aktualizacji i zmian bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Użytkowników.

 4. Zmiany naniesione w Regulaminie są wiążące dla Użytkowników w momencie ich publikacji na Stronie internetowej.

 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony lub wyżej wspomnianych form działalności, należy kierować na adres: kontakt@bezpiecznainwestycja.pl Czas na ich rozpatrywanie wynosi 30 dni od wpłynięcia reklamacji na wyżej podany adres Internetowy.

 6. Regulamin jest dostępny w języku polskim. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 7. Niniejszy Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 8. Ewentualne spory z Użytkownikami będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe według obowiązujących przepisów.