Co to są obligacje?

Co to są obligacje?

Jednym z bardziej popularnych aktywów inwestycyjnych oprócz akcji są obligacje.

Szczególnie popularnością cieszą się obligacje skarbu państwa i jest to jedno z częściej wybieranych aktywów przez osoby początkujące. Czym są obligacje? Jak je nabyć?

 

Akcje a obligacje

 

 

Tak samo jak akcje są to papiery wartościowe. Akcje jednak dają prawo do własności danej spółki i prawo do udziału w jej zyskach. Z kolei podmiot, który wypuszcza obligacje, staje się dłużnikiem osoby, które te papiery wartościowe nabyła. Czyli prościej mówiąc kupując akcje kupujemy część spółki, a kupując obligację pożyczamy kapitał. „Sprzedawca” obligacji czyli dłużnik musi po określonym okresie wypłacić nabywcy obligacji odsetki. Nabywca obligacji czyli obligatariusz zarabia na oprocentowaniu od udzielonej “pożyczki”.

 

Rodzaje obligacji

 

Dzielą się na kilka podstawowych grup:

  • skarbowe – emitentem obligacji jest Skarb Państwa, który zadłuża się u obywateli, a pozyskany kapitał jest wykorzystywany na potrzeby finansowania deficytu budżetowego (tzw. dług publiczny)
  • komunalne – emitentem są miasta lub gminy a pozyskany kapitał służy na finansowanie inwestycji użyteczności publicznej.
  • przedsiębiorstw – emitentem są firmy a pozyskany kapitał wykorzystywany jest na inwestycje.

Mają również określony okres wykupu, który jest liczbą lat. Emitent w ciągu tego czasu zobowiązuje się wywiązywać z obowiązków, jakie nakłada na niego obligacja. Data wykupu oznacza termin, kiedy dług przestanie istnieć, gdyż emitent wykupi obligację.

 

Obligacje z okresem wykupu:

  • do 1 roku – nazywa się obligacjami krótkoterminowymi,
  • od 1-5 – nazywa się obligacjami średnioterminowymi,
  • powyżej 5 lat – nazywa się obligacjami długoterminowymi,
  • obligacje wieczyste zwane konsolami nie są nigdy wykupywane, a ich posiadacz otrzymuje nieskończony strumień odsetek, zwany rentą wieczystą.

Obligacje mogą cechować się też tym, że mają jeden lub kilka terminów wykupu (spłaty zadłużenia). Niektóre rodzaje pozwalają emitentowi na ich wykup przed terminem spłaty.

Warto również zwrócić uwagę na to, czy obligacje są indeksowane czyli wzięto pod uwagę wpływ inflacji na wartość pieniądza. Jest to ważne przy obligacjach długoterminowych, ponieważ jeśli wartość inflacji przewyższałaby wartość odsetek z obligacji to obligatariusz tym samym by nie zarabiał, a wręcz straciłby na inwestycji.

 

Czym są obligacje Skarbu Państwa?

 

Ten rodzaj jest formą pożyczki, którą zaciąga państwo u swoich obywateli i uzyskuje tym samym finansowanie deficytu budżetowego.

W teorii są one jedną z najbardziej bezpiecznych form inwestycji. Ale obligacje skarbowe nie zawsze są przystanią bezpieczeństwa. Jeśli Państwo zadłuża się za bardzo, może dojść do problemów przy wypłacie odsetek dla obywateli i załamania gospodarki.

Dodaj komentarz